cardio-diabetologia-2013-1cardio-diabetologia-2013-2